Všeobecné podmínky

Reservio je webová služba/produkt, který je vlastněn a provozován společností "Reservio, s.r.o.", se sídlem v Hlinky 995/70, Staré Brno, 603 00 Brno, Česká republika.
Tyto Podmínky upravují používání všech produktů a služeb Reservio, včetně webu "www.reservio.com" a jeho obsahu. Obsahuje několik dokumentů, především Všeobecné podmínky a Zásady ochrany osobních údajů. POUŽÍVÁNÍM STRÁNEK RESERVIO (VČETNĚ JEJICH OBSAHU) A/NEBO PRODUKTŮ A/NEBO SLUŽEB RESERVIO SOUHLASÍTE S NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI, JAKOŽ I S JAKÝMIKOLI DODATKY A REVIZEMI A ZMĚNAMI TĚCHTO PODMÍNEK. POKUD NESOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI, NEBO JIMI NECHCETE BÝT VÁZÁNI, NEPOUŽÍVEJTE STRÁNKY, PRODUKTY NEBO SLUŽBY RESERVIO. Společnost Reservio, s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli revidovat nebo upravit tyto Podmínky podle svého uvážení, aby reflektovaly změny právní, technické či jakékoli jiné změny ve statusu quo. Nejnovější aktualizovaná verze těchto Podmínek je k dispozici na webových stránkách www.reservio.com. Společnost Reservio, s.r.o. se zavazuje oznámit Uživatelům změnu těchto Podmínek formou e-mailu, a to alespoň 10 dnů přede dnem nabytí účinnosti nové verze Podmínek. Uživatel má právo změnu Podmínek odmítnout, a to zasláním výpovědi na adresu support@reservio.com. Neodmítne-li Uživatel změny Podmínek, které mu byly řádně oznámeny, řídí se vztah ze smlouvy novou verzí Podmínek. Tyto dokumenty vstupují v platnost datem jejich poslední aktualizace. Upozornění: V případě jakýchkoliv rozdílů mezi anglickou a českou jazykovou verzí těchto Podmínek je anglická verze rozhodující. Anglická verze je dostupná zde.
Všeobecné podmínky
Webová stránka Reservio, její obsah a související produkty a služby jsou k dispozici všem zletilým osobám, které jsou oprávněny uzavírat smlouvy (závazné dohody). Doklad o splnění těchto kritérií může být požadován při přístupu ke všem (nebo některým) službám a/nebo produktům ve formě identifikačních údajů nebo kontaktních informací.
Tyto Podmínky jsou stanoveny mezi Námi (Reservio, s.r.o.) a Uživateli. Žádná jiná osoba nemá nárok z nich těžit.
Pokud jakýkoli soud nebo jiný regulátor rozhodne, že jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je neplatné nebo jinak nevykonatelné, bude takové (taková) ustanovení vyjmuto z těchto Podmínek a zbytek Podmínek bude i nadále plně platný.
Pokud jsou Podmínky v rozporu s podmínkami uvedenými na Vaší registraci s Reservio (pokud takové existují), mají tyto Podmínky přednost, pokud není uvedeno jinak v dodatečné dokumentaci dodané Oddělením pro péči o zákazníky společnosti Reservio.
1. Definice
Kdekoli se v Podmínkách vyskytují slova, "Vy", "Vaše" a "Uživatel", je tím míněn uživatel webových stránek, produktů a/nebo služeb Reservio a takto musí být tato slova (a jejich tvary) vykládána. Podobně slova "My", "Naše" a "Reservio" odkazují na společnost Reservio, s.r.o. a musejí být takto vykládána. Pojem "Údaje uživatelů" odkazuje na osobní údaje, které Námi mohou být shromažďovány na stránkách www.reservio.com a/nebo v průběhu registrace a/nebo získány v rámci jakéhokoli služby či produktu Reservio. Pojem "Naše webové stránky" odkazuje na webové stránky "www.reservio.com" a všechny webové stránky s nimi spojené. Naproti tomu, pojmem "stránky Reservio" se odkazuje na webové stránky a rezervační nástroje (widgety) našich Uživatelů, tedy na stránky pomocí systému Reservio vytvořené. "Třetí strana" označuje jakoukoli osobu/subjekt/firmu, která není spojena s Reservio, s.r.o.
2. Nabízené služby
2.1 Bezplatná verze
Základní verze nástroje Reservio pro vytváření a hosting rezervačního systému je zcela zdarma pro všechny Uživatele. Parametry volné verze mohou být závislé na specifickém typu těch kterých stránek. Bezplatná verze je omezena počtem nadcházejících rezervací, počtem klientů v databázi a dalšími omezeními. Přesný a aktuální popis našich služeb naleznete na Našich webových stránkách v sekci Ceník.
2.2 Prémiové služby
Jakmile zjistíte, že byste využili některou z nadstandardních služeb, můžete si zakoupit některou z prémiových služeb. Přesný a aktuální popis našich služeb naleznete na Našich webových stránkách v sekci Ceník.
Všechny služby poskytujeme v nejnovější verzi dostupné v době uzavření smlouvy. Na nezbytné aktualizace budete upozorněni. Aktualizace služby probíhá automaticky bez nutnosti aktivity na straně Uživatele. Pro funkčnost služby je nutné připojení k internetu.
3. Placené služby
3.1 Ceny
Všechny služby mají stanovenou cenu nebo rozsah cen. Tyto ceny mohou být předmětem úprav, aby reflektovaly změny na trhu, nebo mohou být dočasně nahrazeny speciálními/akčními cenami. Ceny jsou uvedeny v místní měně nebo v amerických dolarech (USD). Přehled cen naleznete na stránce Ceník. Reservio je oprávněno sjednat s Uživateli individuální ceny. K cenám bude připočteno DPH v zákonné výši.
3.2 Objednání Prémiových služeb
Všechny naše Prémiové služby je možné objednat v Administraci Vašeho projektu. V případě, že předplatné neuhradíte, dojde ke zrušení přístupu k Prémiovým službám. Pro další informace se můžete obrátit na naše Oddělení pro péči o zákazníky.
V rámci Prémiových služeb lze objednat funkci SMS notifikací a zakoupit si SMS balíček. Upozorňujeme, že po zakoupení SMS balíčku není možné od smlouvy odstoupit a žádat o vrácení peněz.
4. Smlouva a zrušení smlouvy
4.1 Smlouva
Závazná smlouva je iniciována mezi Vámi a Reservio v okamžiku objednávky a je potvrzena úspěšným dokončením platby. "Úspěšné dokončení platby" je definováno tak, že byla zaplacena celá částka, a ve správě Vašeho účtu je k dispozici faktura.
Během prvních 15 dnů od uzavřené smlouvy, resp. Úspěšného dokončení platby, můžete požádat o zrušení objednaných služeb. Tento proces podléhá zvláštním pravidlům a kritériím (viz odstavec 5.4).
Možnost odstoupit od uzavřené smlouvy a žádat o zrušení objednaných služeb v 15denní lhůtě není možné v případě, že jste kdykoliv v minulosti placenou službu Reservio využívali a máte již u nás vytvořený účet, zejména pak v případě, že dochází pouze k automatické obnově poskytování služeb.
Ve výjimečných případech je možné po uhrazení manipulačního poplatku od smlouvy odstoupit i po uvedené lhůtě. Rozhodnutí je čistě na uvážení Reservio.
4.2 Zrušení smlouvy
O zrušení všech služeb lze požádat kdykoli, pokud nežádáte o vrácení peněz. Žádost o zrušení, nákup či změnu služeb (tj. cokoli, co má vliv na funkci vašeho projektu) musí být předložena Vámi (vlastníkem projektu) písemně (e-mailem), a to z e-mailové adresy, která byla použita při registraci projektu.
4.3 Doba trvání smlouvy
Smlouvy o nákupu balíčků služeb se uzavírají na dobu 6 měsíců a déle. U dalších služeb, pokud není uvedeno jinak při jejich objednávce, smlouva končí ve chvíli, kdy je služba poskytnuta. Dobu trvání smlouvy může Reservio sjednat s Uživatelem odlišně od doby uvedené v Ceníku.
5. Platby, poplatky a náhrady
5.1 Metody platby
Prémiové služby je možné platit kreditní kartou, službou PayPal, bankovním převodem na účet Reservio a dalšími způsoby platby, které se mohou v různých zemích lišit.
V případě bankovních převodů jsou veškeré nezbytné informace k dispozici po potvrzení objednávky služeb. Berte prosím na vědomí, že jakékoli náklady a poplatky za bankovní převod financí nesete Vy (zákazník), nikoli Reservio.
Poznámka: Jste zodpovědní za správné vyplnění kompletních platebních informací. Prosíme, ujistěte se, že všechna pole jsou vyplněna a že všechny údaje jsou přesně zadány. Reservio není zodpovědný za žádosti, kterým nebylo vyhověno z důvodu Uživatelem špatně nebo nedostatečně vyplněných informací. Věnujte zvýšenou pozornost zejména variabilnímu symbolu. Upozorňujeme, že na zpracování a zprocesování plateb využíváme služby externích partnerů.
5.2 Opakující se platby (automatické obnovení)
Pokud jste zakoupili libovolné Prémiové služby, může být Vámi zakoupená služba automaticky obnovována. Frekvence obnovy může být měsíční nebo roční, v závislosti na Vámi zvoleném období. U ročního obnovení je částka účtována 30 dní před vypršením platnosti členství.
Automatická obnova může být zrušena kdykoliv po přihlášení do uživatelského účtu u poskytovatele plateb.
5.3 Datum platby a Datum aktivace
Datum platby je stanoveno na základě potvrzení o úspěšném přijetí dotyčné částky ze strany poskytovatele platby (tj. toho, kdo platbu technicky zajišťuje, např. banka). Pokud jde o platbu kreditní kartou nebo přes PayPal, je částka okamžitě odečtena z Vašeho účtu. Datum platby a Datum aktivace je shodné, vyjma případů, kdy je potřeba vyřídit objednávku manuálně. V případě manuálního vyřizování může dojít ke zpoždění aktivace o několik dnů.
5.4 Žádosti o vrácení peněz
Všechny Prémiové služby, s výjimkou registrace domény, je možné zrušit a zažádat o vrácení peněz do 15 dnů od data aktivace. Upozorňujeme, že vouchery (slevové kódy) není možné proplatit za žádných okolností. Chcete-li požádat o zrušení objednávky, musíte poslat e-mail našemu Oddělení péče o zákazníky. Pro zrušení objednávky Prémiových služeb v 15denní lhůtě není potřeba žádné zdůvodnění, budeme ovšem rádi, pokud důvod zrušení uvedete, a pomůžete nám tak naše služby vylepšit.
V případě autorizované žádosti o zrušení jakékoli Prémiové služby, s výjimkou webových stránek a registrací domén, musíte poskytnout důvod pro zrušení. Důvody, které mohou vést k vrácení peněz, jsou:
(A) Plné ukončení všech služeb (včetně bezplatných verzí);
(B) Opakované závažné technické problémy se službou, které narušují funkci Vašeho projektu;
(C) Neposkytnutí služby, která byla uhrazena v plné výši (s potvrzením o zaplacení).
Poznámka: Reservio si vyhrazuje právo přezkoumat důvod zrušení, který jste uvedli, a rozhodnout o přijetí či odmítnutí Vaší žádosti.
Budete-li mít v úmyslu žádat o chargeback (reklamace zaúčtované platby kartou u vaší banky), před podáním žádosti nás kontaktujte. Vyhrazujeme si právo chargeback zpochybnit, příp. ukončit Váš účet.
5.5 Čas a způsob vrácení peněz
Vrácení platby proběhne během 50 dnů od data, kdy Reservio obdržel žádost. Peníze budou vráceny prostřednictvím bankovního převodu nebo stejného způsobu platbu, který byl využit pro platbu nebo nevratnou poukázkou na služby (voucher). Deaktivace Prémiových služeb se provádí současně s vrácením peněz.
6. Používání služeb
V odstavcích 6.1 až 6.8 je definován povolený způsob používání služeb Reservio. Aktivity, které jsou v rozporu s popsaným způsobem použití nebo jsou jinak zapovězeny, jsou porušením Podmínek a jsou důvodem k zahájení postupů k zamezení pokračování těchto aktivit. Více informací v článku 9.
6.1 Obsah
Nebudete posílat ani distribuovat prostřednictvím stránek Reservio žádné materiály, které jsou pomlouvačné, výhružné, obscénní, zdraví škodlivé, pornografické nebo jinak nezákonné povahy. Také jsou zcela zakázány materiály, které nějakým způsobem porušují nebo narušují práva Reservio či práva jiných (včetně, ale bez omezení na práva duševního vlastnictví, právo na utajení a práv na ochranu soukromí), stejně jako činnosti, které mohou vyvolat strach nebo způsobovat nepříjemnosti nám nebo jiným. Kromě toho nesmíte vyjadřovat názory, které jsou vulgární, hrubé, sexistické, rasistické nebo jinak urážlivé. Doporučujeme Uživatelům chovat se k sobě navzájem slušně a s respektem.
6.2 Vlastnictví obsahu
Nebudete, bez výslovného souhlasu zákonného vlastníka práv, posílat ani jinak zpřístupňovat na stránkách Reservio díla či materiály, ke kterým nevlastníte práva.
6.3 Účast na akcích
Budete dodržovat pravidla jakékoli soutěže, propagační či marketingové kampaně, které se na našich stránkách účastníte.
6.4 Narušení
Nebudete podnikat kroky, které mohou narušit funkčnost nebo zabezpečení stránek Reservio, ani nebudete způsobovat neopodstatněné nepříjemnosti personálu Reservio.
6.5 Identita
Nebudete se vydávat za jinou osobu/subjekt, ani úmyslně zkreslovat svůj vztah s jinou osobou/subjektem.
6.6 SPAM
Nebudete propagovat Váš Reservio rezervační systém zasíláním SPAMu (tj. e-mailu rozeslaného adresátům bez předchozího souhlasu). Nebudete také využívat naše e-maily k zasílání SPAMu (tj. hromadné e-maily rozeslané adresátům bez jejich předchozího souhlasu).
6.7 Automatizovaný software
Nebudete používat automatizovaný software (ani žádný jiný software, který není nabízený přímo společností Reservio) k tvorbě nové stránky Reservio ani k přístupu nebo úpravě stránky Reservio.
6.8 Obcházení
Nebudete obcházet jakýmkoli způsobem omezení balíčků služeb nebo omezení jakékoli Reservio služby nebo funkce.
7. Duševní vlastnictví
Veškerá autorská díla, materiály, ochranné známky a další součásti stránek Reservio, nebo součásti dodávané společně se stránkami Reservio, na které se vztahuje ochrana autorských práv, zůstávají za všech okolností ve vlastnictví Reservio nebo jeho poskytovatelů. Nejste oprávněni používat tento chráněný obsah nebo materiály, aniž k tomu máte explicitní svolení Reservio nebo příslušného poskytovatele. Povolení se navíc vztahuje pouze na způsob využití, který je popsán v Podmínkách, a na žádný jiný. Nesmíte kopírovat, reprodukovat, distribuovat, komerčně využívat ani jakkoli těžit z takových materiálů nebo obsahu, ani nebudete pomáhat/umožňovat Třetí straně činnosti výše uvedené.
Pokud se dozvíte, že kdekoli dochází k výše popsanému porušení Podmínek, souhlasíte s tím, že Nás o tom budete neprodleně informovat.
8. Osobní údaje a soukromí
8.1 Legislativní rámec
Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Informace o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů jsou uvedeny v zde.
8.2 Správce a zpracovatel osobních údajů
Vzhledem ke skutečnosti, že Vám poskytujeme datový prostor pro účely uložení dat prostřednictvím systému Reservio, vezměte na vědomí, že ve vztahu k osobním údajům, které uložíte na naše servery, vystupujete v pozici správce osobních údajů a Reservio v pozici zpracovatele osobních údajů. Jste povinni s osobními údaji popsanými v předchozí větě tohoto odstavce nakládat v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména pak v souladu s GDPR.
8.3 Smlouva o zpracování osobních údajů
Uzavřením Smlouvy dochází též k uzavření této Smlouvy o zpracování osobních údajů dle čl. 28 GDPR s následujícím obsahem:
Předmět zpracování
Budeme zpracovávat takové osobní údaje, které uložíte na naše servery. Zpravidla se bude jednat o osobní údaje osob zúčastňujících se průzkumu Uživatele prostřednictvím dotazníků Reservio (respondenti) dle pravidel obsažených v těchto Podmínkách.
Doba zpracování
Reservio zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu do doby, než Uživatel zruší svůj účet. Následně jsou veškerá uložená data Uživatele smazána.
Povaha a účel zpracování
Účelem zpracování je plnění povinností dle smlouvy, zejména poskytování datového prostoru pro účely uložení dat Uživatelů prostřednictvím systému Reservio.
Typ zpracovávaných osobních údajů
Jméno, příjmení, pohlaví, věk, pracovní pozice, adresa bydliště, e-mail apod. Osobní údaje týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů nezpracováváme. Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR není Uživatel oprávněn požadovat, a proto takové osobní údaje nezpracováváme.
Kategorie subjektů údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány
Zpracováváme takové osobní údaje, které uložíte na naše servery. Zpravidla se bude jednat o respondenty zúčastňující se průzkumu Uživatele prostřednictvím dotazníků Reservio.
Naše povinnosti jako zpracovatele osobních údajů
Zavazujeme se:
(a) zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Uživatele;
(b) zajistit, aby se naši pověření pracovníci, kteří se dostanou do kontaktu s osobními údaji, zavázali k mlčenlivosti;
(c) provést vhodná technická a organizační zabezpečení, abychom zajistili úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku. Při posuzování vhodné úrovně zabezpečení zohledňujeme zejména rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim. Technické zabezpečení dat je popsáno v Zásadách ochrany osobních údajů;
(d) zohlednit povahu zpracování a být Uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření při plnění povinnosti Uživatele reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů stanovených v kapitole III GDPR (Práva subjektu údajů);
(e) být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36 GDPR (Zabezpečení osobních údajů), a to při zohlednění povahy zpracování informací, jež má Reservio k dispozici;
(f) bez zbytečného odkladu ohlásit Uživateli případy porušení zabezpečení osobních údajů;
(g) poskytnout Uživateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny výše uvedené povinnosti a umožnit Uživateli kontrolu splnění uvedených povinností. Veškeré informace o zpracovávání osobních údajů ze strany Reservio jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů.
Další zpracovatelé
Uživatel dává souhlas k tomu, aby Reservio zapojilo do zpracování osobních údajů, které uložíte na naše servery, další zpracovatele. Zavazujeme se informovat Uživatele o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení a poskytnout Uživateli příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Seznam zpracovatelů je uveden v Zásadách ochrany osobních údajů.
8.4 Zpracování dat
Na různých stránkách Reservio můžete být vyzváni k zadání informací o Vaší osobě. Tyto informace nepoužíváme jiným způsobem než tím, který je uveden na stejném místě, jako výzva k zadání takových údajů. Všechny shromažďované informace jsou zpracovávány způsobem a s omezeními stanovenými v Podmínkách.
Reservio prohlašuje, že data, která má nebo bude mít Uživatel uložena na serverech Reservio, budou fyzicky uložena na území České republiky, případně států EU.
Reservio jako zpracovatel osobních údajů vede ve smyslu článku 30 odst. 2 GDPR přiměřeným způsobem záznamy o všech kategoriích činností zpracování prováděných pro Uživatele, a to v rozsahu uvedeném v GDPR.
Uživatel souhlasí s tím, aby Reservio anonymizoval osobní údaje uložené na jeho servery a dále je zpracovával a analyzoval za účelem zlepšování a rozšiřování své služby a její kvality pro Uživatele.
8.5 Odejmutí souhlasu k uchovávání informací
Můžete požádat o vyřazení Vašich osobních údajů z Naší marketingové databáze. Chcete-li tak učinit, musíte Vy (vlastník účtu) podat písemnou žádost (z e-mailové adresy použité při registraci projektu) na Naše Oddělení péče o zákazníky.
8.6 Změny v osobních údajích
Důrazně Vám doporučujeme aktualizaci všech osobních informací, protože tato data jsou využívána v oblasti služeb péče o zákazníka.
8.7 Registrace
Aby bylo možné používat Naše služby a produkty, musíte mít platnou registraci Reservio. To Vás opravňuje provozovat dotazníky na systému Reservio. Při registraci musíte zadat platnou e-mailovou adresu, heslo a další osobní informace. Nesete plnou a výhradní zodpovědnost za uchování Vašeho hesla v tajnosti a za to, že na Váš účet nezíská přístup nikdo jiný než Vy. Veškerá činnost pocházející z Vašeho účtu a/nebo autorizovaná Vaším heslem je na Vaši zodpovědnost. Důrazně doporučujeme, abyste Vaše heslo a informace o účtu uschovali jako přísně důvěrné a s nikým je nesdíleli. V případě neoprávněného použití Vašeho hesla a/nebo účtu prosím neprodleně kontaktujte Reservio písemně z e-mailové adresy použité pro registraci projektu. Aby se zabránilo zneužití Vašeho účtu, ujistěte se vždy, že se na konci práce na projektu vždy ze svého účtu odhlásíte.
8.8 Zodpovědnost vůči koncovým uživatelům
Vy jste osoba, která využívá Reservio systém a Koncový uživatel je osoba, která se do Reservio systému rezervuje. Do té míry jste zodpovědní:
1. za informování Koncových uživatelů o rezervacích, které jste vytvořili prostřednictvím Našich služeb o tom, jak může Reservio využívat osobní údaje a informace o rezervaci, tak jak je popsáno ve Všeobecných podmínkách a Zásadách ochrany osobních údajů;
2. za získání souhlasu respondentů se Všeobecnými podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů.
Reservio neodpovídá za to, zda Uživatel jako správce osobních údajů disponuje právními tituly ke zpracování osobních údajů.
3. za dodržování veškerých legislativních pravidel a požadavků, které se vztahují na poskytování služeb spotřebitelům.
9. Porušení smluvních podmínek
Nedodržení podmínek stanovených v článku 6 a/nebo účast na aktivitách, které jakkoli porušují tyto Podmínky, Vás vystavuje možnosti přímého postihu nebo právních kroků proti Vám. Rozhodnutí o postihu (včetně, ale nikoli pouze, přerušení přístupu ke všem službám) je zcela na uváženi Reservio a může být provedeno i bez udání důvodu.
Prosím nahlaste neprodleně porušení Podmínek nebo zákonů platných ve Vaší zemi. Chcete-li nás informovat o jakýchkoli takových aktivitách, klikněte prosím zde.
10. Přerušení/ukončení poskytování služeb
Vyhrazujeme si právo okamžitě ukončit nebo pozastavit na dobu neurčitou poskytování Našich služeb zákazníkům, kteří porušili (nebo u kterých máme důvodné podezření, že porušili) naše Podmínky. Poskytování služeb ukončíme také v případě, že seznáme, že se dopouštíte nepřípustného chování, přičemž toto posouzení podléhá čistě uvážení Reservio a může být provedeno i bez udání důvodu.
11. Ujednání
NEJSME ZODPOVĚDNÍ ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ UŽIVATELI NEBO TŘETÍ STRANĚ, NEBO ZA ŠKODY NA JEJICH HARDWARE, KE KTERÝM DOŠLO V PŘÍME, NEPŘÍME NEBO NÁHODNÉ SOUVISLOSTI S POUŽITÍM NAŠICH SLUŽEB A/NEBO PRODUKTŮ, A TO VČETNĚ SKRZE STAŽENÉ MATERIÁLY. NEJSME ZODPOVĚDNÍ ZA ŠKODY, KTERÉ VZNIKLY UŽIVATELI NEBO TŘETÍ STRANĚ V DŮSLEDKU NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT NAŠE SLUŽBY A/NEBO PRODUKTY A/NEBO STRÁNKY, ANI ZA PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ SPOJENÍ S TAKOVOU SKUTEČNOSTÍ. VAŠE VYUŽITÍ TĚCHTO SLUŽEB JE KOMPLETNĚ NA VAŠEM UVÁŽENÍ A NA VAŠE RIZIKO A JEN VY A POUZE VY JSTE ZODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLI ŠKODY ZPŮSOBENÉ VAŠEMU POČÍTAČI NEBO JINÉMU ZAŘÍZENÍ A ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT ZPŮSOBENOU STAŽENÍM JAKÝCHKOLI MATERIÁLŮ.
VÝSLOVNĚ ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠE UŽITÍ STRÁNEK, SLUŽEB A PRODUKTŮ RESERVIO JE ZCELA NA VAŠI ZODPOVĚDNOST A ŽE STRÁNKY, SLUŽBY A PRODUKTY RESERVIO JSOU POSKYTOVÁNY "TAK, JAK JSOU" A "DOSTUPNÉ TEHDY, KDY JSOU DOSTUPNÉ". DÁLE SOUHLASÍTE A BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE NEJSME ZODPOVĚDNÍ ZA DOSTUPNOST A/NEBO FUNKČNOST JAKÉKOLI ČÁSTI, KTEROU POSKYTUJE NĚKTERÁ ZE TŘETÍCH STRAN A KTERÁ JE PŘÍSTUPNÁ SKRZE STRÁNKY RESERVIO.
11.1 Třetí strany
Nepodporujeme a neneseme jakoukoli zodpovědnost za jakýkoli obsah, inzerci, produkt či služby dostupné prostřednictvím webových stránek Třetích stran.
Veškeré transakce mezi Vámi a Třetí stranou dostupné skrze stránky Reservio, včetně plateb a doručení výrobků, služeb a jakýchkoli dalších podmínek, záruk nebo odkazů s těmito Třetími stranami související, jsou mezi Vámi a daným subjektem. Proto Reservio v žádném případě neodpovídá za jakoukoli ztrátu/škodu, která by takto vznikla.
11.2 Vyloučení záruky
Reservio, jeho dceřiné společnosti a její poskytovatelé licencí vám NEPOSKYTUJÍ záruku, že:
(A) Služby, které využíváte, budou vyhovovat Vašim požadavkům;
(B) Vaše užívání služeb a produktů bude nepřerušené, včasné, bezpečné, bez chyb nebo virů;
(C) Informace získané při používání Našich služeb a produktů budou přesné a spolehlivé;
(D) Závady v provozu nebo funkčnosti jakéhokoliv softwaru budou opraveny.
Žádná rada nebo informace, ať už ústní nebo písemná, kterou získáte od Reservio, nemůže dát vzniknout zodpovědnosti či závazku, který není výslovně stanoven v těchto Podmínkách.
Reservio dále výslovně odmítá poskytnutí všech záruk a podmínek jakéhokoli druhu, ať výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk a podmínek prodejnosti a /nebo vhodnosti pro určitý účel.
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
12. Omezení odpovědnosti
Kromě obecného ustanovení v Ujednání (článek 11) výše, výslovně SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE RESERVIO, JEHO DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI A JEHO POSKYTOVATELÉ NENESOU VŮČI VÁM ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADY UVEDENÉ V ODSTAVCÍCH 12.1 AŽ 12.3
12.1 Všeobecné
Jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo exemplární škody, které mohou vzniknout Vašim přičiněním, bez ohledu na to, jaký je jejich původ nebo hypotézy o jejich vzniku. To zahrnuje, ale není omezeno pouze na, ztrátu zisku (ať už přímou nebo nepřímou), jakékoli ztráty důvěry nebo obchodní pověsti, ztrátu dat, náklady na pořízení náhradního zboží nebo služeb, nebo jiné nevyčíslitelné ztráty. Jakákoli ztráty nebo škody, které Vám mohou být způsobeny, včetně, ale nikoli pouze v důsledku:
(A) Jakéhokoli spolehnutí se na úplnost, přesnost nebo existenci jakýchkoli reklam, nebo v důsledku jakéhokoli vztahu nebo transakce mezi Vámi a poskytovatelem reklam nebo sponzorem, jejichž reklamy se na stránkách zobrazují;
(B) Jakékoli změny, které může Reservio učinit v rámci svých služeb, nebo jakékoli trvalé či dočasné zrušení poskytování určitých služeb nebo nabídek (nebo jakýchkoli funkcí v rámci těchto služeb);
(C) Smazání, porušení nebo neuložení jakéhokoli obsahu nebo jiné komunikace přenášené či spravované v rámci Vašeho používání služeb;
(D) Neposkytnutí relevantních a přesných informací z Vaší strany;
(E) Vaši ztrátu hesla či přístupu k účtu, či umožnění přístupu k heslu či účtu Třetí straně.
12.2 Jurisdikce
Omezení týkající se odpovědnosti Reservio vůči Vám ve výše uvedeném odstavci 12.1 jsou platná, ať už Reservio byl nebo nebyl upozorněn na možné ztráty, nebo si jich mohl či měl být vědom. Vztahují se na vás také zákonná omezení platná v rámci Vaší jurisdikce.
12.3 Informace poskytované na stránkách Reservio
Nejsme zodpovědní ani neručíme za:
(A) Materiály napsané Uživateli, především, ale nikoli výhradně, za ty napsané na blogy a/nebo fóra. Dále prohlašujeme, že takovéto materiály nepodporujeme a nemusejí nutně vyjadřovat naše názory. Vyhrazujeme si právo takové materiály monitorovat, odpovídat, komentovat, upravovat, odmítnout jejich zveřejnění nebo odstranit jakýkoli obsah zcela dle Našeho uvážení. Avšak samotná skutečnost, že jsme daný konkrétní příspěvek neodstranili, neznačí Náš souhlas, zaštítění nebo podporu takového příspěvku;
(B) Přesnost, načasování nebo spolehlivost jakýchkoli informací/prohlášení na stránkách Reservio, ani nejsme zodpovědní za oznámení, rady a/nebo názory publikované Uživateli v rámci blogů a fóra (s výjimkou rozsahu, který stanoví zákon). Pokud máte jakýkoli nárok vyplývající z činností a/nebo prohlášení jiného Uživatele, souhlasíte, že takový nárok budete vymáhat po daném Uživateli a nikoli po společnosti Reservio;
(C) Kvalitu, přesnost ani vhodnost stránek Reservio, s výjimkou toho, co je požadováno zákonem. Bez ohledu na to ovšem vynakládáme veškeré přiměřené úsilí, abychom Vám poskytovali služby tím nejprofesionálnějším způsobem;
(D) Jakákoliv podvodná nepravdivá prohlášení, jakékoli zranění či úmrtí v důsledku Našeho zanedbání. Nejsme zodpovědní za jakoukoli ztrátu/škodu způsobenou Vám či Třetí straně, která může být důsledkem nebo mít souvislost s Vaším použitím stránek Reservio.
13. Proces neustálého zdokonalování
Kvalita našich služeb a produktů je Naší nejvyšší prioritou, a proto Reservio neustále zlepšujeme (Continuous Improvement Process), a to jak po stránce technické, tak po stránce uživatelské. Uživatel bere na vědomí, že nástroj Reservio je neustále vyvíjen a časem může měnit svou podobu. Uživatel není oprávněn tyto změny odmítnout.
14. Zpětná vazba
V rámci Našeho závazku k neustálému zdokonalování Našich služeb vítáme ve Reservio připomínky a návrhy ke kterékoli části Podmínek. Pokud chcete svým komentářem přispět, kontaktujte naše Oddělení péče o zákazníky nebo pošlete e-mail na adresu: support@reservio.com
15. Volba práva, řešení sporů
Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi Námi a Vámi při uzavření smlouvy dle těchto Podmínek se řídí právním řádem České republiky. Spory budou řešeny před věcně a místě příslušným soudem v České republice dle sídla Reservio.
Poslední úpravy 31. 10. 2023