Zásady ochrany osobních údajů

Reservio si uvědomuje, že jeho zákazníci, návštěvníci, uživatelé a další, kteří využijí Systém Reservio nebo navštíví webové stránky Reservio, si cení svého soukromí. Tento dokument (Zásady ochrany osobních údajů) obsahuje důležité informace týkající se zpracovávání osobních údajů naší společností.

Dovolujeme si Vás proto informovat o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů, které probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).

Pravidla ochrany osobních údajů navazují na Podmínky použití Reservio (dále jen „Podmínky“), které jsou dostupné zde.

Upozornění: V případě jakýchkoliv rozdílů mezi anglickou a českou jazykovou verzí těchto Pravidel ochrany osobních údajů je anglická verze rozhodující. Anglická verze je dostupná zde.

V textu se pracuje s mimo jiné s následujícími pojmy „Uživatel“, „Stránky Reservio“ a „Třetí strana“, jejichž definice uvedena v Podmínkách.

Dále pod pojmem „Smlouva“ označujeme právní jednání, na jehož základě se Vám zavazuje poskytovat své služby, ať již úplatně či bezúplatně.

Pod pojmem „Systém Reservio“ označujeme software pro vytváření a hosting rezervačního systému dle požadavků Uživatele.

Pod pojmem „Aplikace Reservio“ označujeme software pro koncové uživatele, který slouží k učinění rezervace u Uživatelů Systému Reservio.

I. Základní informace

Identifikační a kontaktní údaje správce: Reservio, s.r.o., IČO 29376033, se sídlem Brno, Hlinky 995/70, PSČ 60300, kontaktní adresa: Brno, Hlinky 995/70, PSČ 60300, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76730 (dále též „Reservio“ nebo „my“), kontaktní e-mail: support@reservio.com.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Nebyl jmenován pověřence pro ochranu osobních údajů, neboť nejsme povinnou osobou dle čl. 37 GDPR.

Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace: organizace: Reservio nepředává osobní údaje do třetích zemí ani mezinárodním organizacím, vyjma předávání osobních údajů následujícím zpracovatelům: - Twilio Inc., 375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, který provozuje službu SendGrid. Uvedení zpracovatelé zajišťují odpovídající úroveň zabezpečení osobních údajů, která je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a to na základě standardních smluvních doložek („Standard Contractual Clauses“). Záruky a ochranná opatření v doložkách zajišťují srovnatelnou úroveň ochrany zaručenou v EU GDPR a Listinou.

Automatizované individuální rozhodování: Reservio neprovádí profilování ani automatizované individuální rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Informace o povaze poskytnutí údajů: Jsou-li osobní údaje zpracovávány za účelem plnění smlouvy nebo plnění právních povinností, je poskytnutí údajů zákonným požadavkem. Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu subjekt údajů, je poskytnutí údajů smluvním požadavkem.

Dozorový úřad: Dozorovým úřadem je nezávislý orgán veřejné moci příslušný k ochraně osobních údajů v daném státě. Dozorovým úřadem v místě sídla Reservio je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e- mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.

Rezervační systém Reservio pro podnikatele

Reservio vystupuje jak v pozici správce osobních údajů, tak v pozici zpracovatele osobních údajů. V pozici správce osobních údajů Reservio vystupuje ve vztahu k osobním údajům Uživatelů a fyzických osob, které navštíví webovou stránku Reservio (čl. II. těchto Pravidel). Ve vztahu k osobním údajům, které budou uloženy na servery Reservio ze strany zákazníků Uživatele (osoby, které provedou rezervaci u Uživatele na jeho webové stránce), Reservio vystupuje jako zpracovatel, neboť poskytuje Uživateli pouze datový prostor pro účely uložení dat. Správcem těchto osobních údajů je sám Uživatel (čl. III. těchto Podmínek).

II. Reservio správcem osobních údajů

Reservio vystupuje v pozici správce osobních údajů ve vztahu k osobním údajům Uživatelů a fyzických osob, které navštíví webovou stránku Reservio.

Proč zpracováváme osobní údaje?
Za účelem plnění smlouvy (zejména uzavření smlouvy, komunikace s Uživatelem), nebo plnění právních povinností (zejména vedení účetnictví, vystavování a evidence daňových dokladů) zpracovává Reservio zejména následující osobní údaje: jméno, příjmení, název, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, bydliště/sídlo, telefon, e-mail.

Součástí plnění Smlouvy z naší strany je i zasílání edukačních e-mailů Uživatelům, které obsahují návody, tipy nebo třeba údaje o pokročilých funkcích Systému Reservio. Účelem těchto sdělení je zefektivnit práci Uživatelů v Systému Reservio. Edukační e-maily nikdy neobsahují marketingová sdělení Reservio ani žádné třetí strany.

Reservio zpracovává dále údaje, které získá od Uživatele a dalších fyzických osob tím, že používají systém Reservio nebo navštíví webovou stránku Reservio: soubory cookie, soubory protokolu (IP adresa, příp. jiné online identifikátory). Tyto osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu nebo vašeho souhlasu.

Z důvodu oprávněného zájmu zpracováváme: e-mail, telefonní číslo (zasílání obchodních sdělení – newsletterů formou e-mailu a SMS poskytování přímého marketingu).

V případě, že má Reservio v úmyslu zpracovávat jiný osobní údaj, než je uvedený v tomto článku, případně pro jiné účely, může tak činit pouze na základě platně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je třeba udělit na samostatné listině.

Nezpracováváme zvláštní kategorii osobních údajů ve smyslu čl. 9 GDPR ani osobní údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů ve smyslu čl. 10 GDPR.

Po jakou dobu osobní údaje zpracováváme?
Osobní údaje Uživatelů jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu maximálně 5 let od ukončení smluvního vztahu. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů, zpracováváme po dobu, kterou stanoví tyto právními předpisy. V případě potřeby použití osobních údajů pro ochranu našich oprávněných zájmů, Reservio zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou k uplatnění těchto práv.

Odkud získáváme osobní údaje?
Osobní údaje získáváme přímo od subjektů údajů při uzavírání Smlouvy. Vždy informujeme subjekty údajů, které z osobních údajů musí pro účely plnění Smlouvy poskytnout.

III. Reservio zpracovatelem osobních údajů

Reservio poskytuje Uživateli datový prostor pro účely uložení dat provozovaných v rámci systému Reservio, a to na serverech Reservio. Součástí dat Uživatele mohou být též osobní údaje fyzických osob. Ve vztahu k osobním údajům, které Uživatel uloží na naše servery (osoby, které provedou rezervaci u Uživatele na jeho webové stránce), vystupujeme jako zpracovatel osobních údajů. Správcem těchto osobních údajů je sám Uživatel.

Upozornění pro Uživatele
Pokud budete prostřednictvím dotazníků sbírat osobní údaje fyzických osob, stáváte se správcem osobních údajů a jste povinni dodržovat veškerá pravidla ochrany osobních údajů stanovená GDPR a dalšími právními předpisy upravující tuto problematiku. Reservio nenese žádnou odpovědnost za porušení pravidel ochrany osobních údajů ze strany Uživatelů.

Upozornění pro koncové uživatele.
Využívání systému Reservio může podléhat zásadám a pravidlům daného Uživatele, pokud takové zásady Uživatelé mají. Poskytnete-li Uživatelům své osobní údaje, obracejte se s dotazy ohledně ochrany osobních údajů se přímo na Uživatele, neboť ten je v pozici správce osobních údajů. Nemůžeme zodpovídat za zásady ochrany osobních údajů nebo postupy zabezpečení používané Uživatelem, které se mohou lišit od těchto Pravidel ochrany osobních údajů.

Jaký je účel zpracování a jak nakládáme s daty?
Reservio neprovádí s daty Uživatele včetně osobních údajů jakékoliv operace, vyjma jejich uložení na serverech Reservio, žádným způsobem do nich nezasahuje, nepozměňuje je, nezpřístupňuje ani je nepředává třetím osobám (vyjma jejich zpřístupnění státním orgánům v souladu se zákonem), pokud ve Smlouvě není stanoveno jinak. Jediným účelem nakládání s těmito osobními údaji jejich uchovávání a možnost zpřístupnění Uživateli.

Jaké osobní údaje zpracováváme?
Zpracováváme pouze takové osobní údaje koncových uživatelů rezervačního systému Reservio, které tito koncoví uživatelé do rezervačního systému Reservio vyplní. Může se jednat zejména o jméno, příjmení, e-mail, telefon a pod.

Po jak dlouhou dobu zpracováváme osobní údaje?
Reservio zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu s Uživatelem. Poté, co dojte ke zrušení účtu ze strany Uživatele, veškerá data jsou smazána.

Rezervační systém Reservio pro koncové uživatel

IV. Reservio správcem osobních údajů

Reservio vystupuje v pozici správce osobních údajů ve vztahu k osobním údajům koncových uživatelů, kteří využívají Aplikaci Reservio.

Proč zpracováváme osobní údaje?
Za účelem plnění Smlouvy (zejména uzavření smlouvy, komunikace skoncovým uživatelem), nebo plnění právních povinností (zejména vedení účetnictví, vystavování a evidence daňových dokladů) zpracovává Reservio zejména následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefon, e-mail. V případě, že má Reservio v úmyslu zpracovávat jiný osobní údaj, než je uvedený v tomto článku, případně pro jiné účely, může tak činit pouze na základě platně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je třeba udělit na samostatné listině.
Součástí plnění Smlouvy z naší strany je i zasílání edukačních e-mailů koncovým uživatelům, které obsahují návody, tipy nebo třeba údaje o pokročilých funkcích Aplikace Reservio. Účelem těchto sdělení je zefektivnit práci koncových uživatelů v Aplikaci Reservio. Edukační e-maily nikdy neobsahují marketingová sdělení Reservio ani žádné třetí strany.

Reservio zpracovává dále údaje, které získá od koncových uživatelů tím, že používají systém Reservio nebo navštíví webovou stránku Reservio: soubory cookie, soubory protokolu (IP adresa, příp. jiné online identifikátory). Tyto osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu nebo vašeho souhlasu.

Z důvodu oprávněného zájmu zpracováváme: e-mail, telefonní číslo (zasílání obchodních sdělení – newsletterů formou e-mailu a SMS poskytování přímého marketingu).

Nezpracováváme zvláštní kategorii osobních údajů ve smyslu čl. 9 GDPR ani osobní údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů ve smyslu čl. 10 GDPR.

Po jakou dobu osobní údaje zpracováváme?
Osobní údaje koncových uživatelů jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu maximálně 5 let od ukončení smluvního vztahu. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů, zpracováváme po dobu, kterou stanoví tyto právními předpisy. V případě potřeby použití osobních údajů pro ochranu našich oprávněných zájmů, Reservio zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou k uplatnění těchto práv. Odkud získáváme osobní údaje?
Osobní údaje získáváme přímo od subjektů údajů při uzavírání Smlouvy, která je uzavřena registrací v Aplikaci Reservio. Vždy informujeme subjekty údajů, které z osobních údajů musí pro účely plnění Smlouvy poskytnout.

Jak jsou osobní údaje předávány Uživatelům?
Osobní údaje koncových uživatelů předáváme Uživatelům, u kterých mají koncoví uživatelé zájem provést rezervaci. Bez předání osobních údajů koncových uživatelů by nebylo možné rezervaci u Uživatelů provést. Ve vztahu k takto získaným osobním údajům vystupují Uživatelé jako správci osobních údajů, a proto je pro předání osobních údajů vyžadován informovaný souhlas koncového uživatele s předáním osobních údajů.

Společná ustanovení

V. Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte:

VI. Způsoby zabezpečení dat

Za účelem zabezpečení dat Uživatele proti jejich neoprávněnému nebo nahodilému zpřístupnění využíváme přiměřená a vhodná technická a organizační opatření. Technická opatření spočívají v aplikaci technologií, která brání neoprávněnému přístupu třetích osob k datům Uživatele. Za účelem maximální ochrany užíváme šifrování dat Uživatele i koncových uživatelů, a to zejména hesel pro přihlášení do systému Reservio, komunikaci v systému Reservio a veškerých dat uložených na serverech. Organizační opatření tvoří sadu pravidel chování našich zaměstnanců a jsou zapracovány do vnitřních předpisů Reservio, které ovšem z bezpečnostních důvodů považuje za důvěrné. Reservio dbá na to, aby v případě umístění serverů v datovém centru provozovaném třetí osobou byla obdobná technická a organizační opatření zavedena i u této třetí osoby.

Veškerá data jsou umístěna pouze na serverech umístěných v Evropské unii nebo v zemích, zajišťující ochranu osobních údajů způsobem rovnocenným s ochranou zajišťovanou právními předpisy České republiky.

VII. Zasílání obchodních sdělení, informace o přímém marketingu

Při rozesílce obchodních sdělení postupujeme v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Zasílání obchodních sdělení můžete zrušit použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

VIII. Příjemci osobních údajů

Reservio nepředává osobní údaje žádným jiným správcům.
Reservio využívá následující zpracovatele osobních údajů: - Společnosti, příp. fyzické podnikající osoby, zabývající se účetnictvím, které jsou pověřeny k provádění účetních operací. - Společnosti, příp. fyzické podnikající osoby, zabývající se IT řešením, které jsou pověřeny k provádění IT administraci a vývoj softwarových programů, které Reservio využívá. - Společnosti, příp. podnikající fyzické osoby, poskytující serverové služby, které jsou pověřeny k ukládání dat. - Společnosti poskytující služby v oblasti rozesílání e-mailových zpráv.

Zpracování osobních údajů mohou provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.

Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo mohou být poskytnuty jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.

IX. Soubory cookie a soubory protokolu

Používáme soubory cookie, což jsou malé textové soubory, které identifikují uživatele webové stránky www.reservio.com a nahrávají jeho uživatelské aktivity. Text v souboru cookie je často tvořen řadou čísel a písmen, které jednoznačně identifikují počítač uživatele, neposkytují však žádné konkrétní osobní údaje o Uživateli.

Webová stránka www.reservio.com automaticky identifikuje IP adresu uživatele. IP adresa je číslo automaticky přidělené počítači uživatele po připojení k internetu. Všechny tyto informace jsou zaznamenávány v souboru činnosti serverem, který umožňuje následné zpracování údajů.

Proč užíváme cookies?
Soubory cookie a podobné technologie slouží k několika účelům, mezi které patří:

Provozní cookies
Cookies, které musíme na vaše zařízení uložit, aby daná stránka mohla fungovat. Z tohoto důvodu se nevyžaduje váš souhlas.

Analytické cookies
Analytické cookies používáme pro interní výzkum toho, jak naše služby dále zkvalitnit. Na základě údajů, které tyto cookies shromažďují, nikoho nelze identifikovat. - Google Analytics: first_utm, _gid, last_utm, _ga, awxxxx, _gat_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, _dc_gtm_UA-xxxxxxxx, _gat_UA-nnnnnnn-nn, _gat, _gat_UA-

Cookies třetích stran
Na webové stránce www.reservio.com mohou být též umístěny soubory cookie třetích stran. Může se tak jednat například proto, že jsme pověřili třetí stranu např. analýzou stránek. Reservio využívá následující poskytovatele služeb:

Nastavení cookie
Většina webových prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky. Je však možné využít ovládacích prvků, které umožňují jejich blokování nebo odstranění. Uživatelé webové stránky www.reservio.com jsou tak oprávněni nastavit svůj prohlížeč tak, aby bylo používání cookie na jejich počítači zabráněno.

Využíváme dva typy souborů cookie, trvalé a jednorázové. Trvalý soubor cookie zůstává na pevném disku i po zavření prohlížeče. Trvalé soubory cookie mohou být použity prohlížečem při dalších návštěvách webové stránky www.reservio.com. Trvalé soubory cookie mohou být odstraněny. Jednorázové cookie soubory jsou dočasné a jsou smazány, jakmile zavřete prohlížeč.

Pokyny k blokování nebo odstraňování souborů cookie v prohlížečích lze zpravidla nalézt v zásadách ochrany osobních údajů nebo v dokumentaci nápovědy jednotlivých prohlížečů.

Soubory protokolu
Prohlížeč Uživatele automaticky hlásí některé informace při každém zobrazení webové stránky www.reservio.com. Při registraci na webových stránkách www.reservio.com nebo procházení webových stránek servery automaticky zaznamenávají určité informace, které webový prohlížeč odesílá při každé návštěvě webové stránky. Tyto protokoly serveru (tzv. „log soubory“) mohou obsahovat informace, jako je např. webový požadavek, IP adresa, typ internetového prohlížeče, jazyk prohlížeče, odkazující / výstupní stránky a URL, typ platformy, počet kliknutí, názvy domén, vstupní stránky, počet zhlédnutých stránek a pořadí těchto stránek, množství času stráveného na určitých stránkách, datum a čas zadaného požadavku a jeden nebo více souborů cookie, které mohou jednoznačně identifikovat internetový prohlížeč.

X. Aplikovaná legislativa ochrany osobních údajů

Reservio prohlašuje, že při poskytování ochrany osobních údajů se řídí zejména následujícími právními předpisy:

Legislativa Evropské unie
Veškerá legislativa založená na článku 16 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie, a to:

Legislativa Rady Evropy

Legislativa České republiky

XI. Závěrečná ustanovení

Uzavřením Smlouvy Uživatel potvrzuje, že se s těmito Pravidly ochrany osobních údajů seznámil.

Tato Pravidla ochrany osobních údajů může Reservio v případě potřeby aktualizovat. Aktuální verze Pravidel ochrany osobních údajů bude vždy dostupná na webové stránce www.reservio.com. Dojde-li v těchto Pravidlech ochrany osobních údajů k podstatné změně ve způsobech nakládání s osobními údaji, Reservio Uživatele informuje tak, že před implementací těchto změn viditelně zveřejní upozornění. Doporučujeme Pravidla ochrany osobních údajů při využívání systému Reservio nebo webové stránky www.reservio.com průběžně kontrolovat.

Poslední úpravy 11.3.2021.